Zajęcia plastyczne - Janowski Ośrodek Kultury

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNEJ
JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach plastycznych w Janowskim Ośrodku Kultury. Placówka przygotowuje i prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i licealnych
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach plastycznych jest akceptacja wszystkich punktów oraz załączników regulaminu.
Celem zajęć plastycznych jest popularyzowanie wiedzy i aktywności artystycznej, rozwijanie wyobraźni u dzieci, promowanie twórczego sposobu spędzania czasu, zaznajomienie się z różnymi technikami artystycznego wyrazu.
Zajęcia plastyczne w Janowskim Ośrodku Kultury są nieodpłatne.

Postanowienia szczegółowe:

Janowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Sali oraz materiałów niezbędnych do uczestniczenia w zajęciach plastycznych.
Warunkiem przystąpienia dziecka do zajęć plastycznych jest zgłoszenie i zapisanie go u instruktora na określony dzień odbywania się zajęć (poniedziałek, wtorek, środa).
Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu.
Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, a liczebność tych grup oraz dzień odbywania się zajęć dla poszczególnej z nich (poniedziałek, wtorek, środa,) określa Janowski Ośrodek Kultury.
Zajęcia plastyczne dla ustalonych wiekowo grup odbywają się 3 razy w tygodniu w określonym zakresie czasowym:
PONIEDZIAŁEK – godz. 14:00-16:00 – grupa wiekowa: 9-11 lat
WTOREK – 15:00-17:00 – grupa wiekowa od 12 lat/  – młodzież i dorośli

Grupy zajęciowe liczą maksymalnie do 15 osób.
Osoby przyjęte do danej grupy, a w przypadku nieletnich uczestników – rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne instytucji, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 3 – KARTA INFORMACYJNA
Bezpieczeństwo i kultura zajęć:
Uczestnicy biorą udział w zajęciach pracowni zgodnie z planem pracy i harmonogramem sporządzonym przez instruktora. Osoby nieletnie pozostają pod opieką instruktora tylko w czasie trwania zajęć. Korzystanie z sali/pomieszczeń pracowni plastycznej odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
Rodzic/opiekun prawny dziecka powinien przyprowadzić je nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i odebrać je zaraz po ich zakończeniu. Powinien również pozostawić instruktorowi kontaktowy numer telefonu.
Janowski Ośrodek Kultury nie zapewnia opieki nieletnim przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
W czasie zajęć w Sali mogą przebywać tylko ich uczestnicy, instruktor oraz inni pracownicy Janowskiego Ośrodka Kultury.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników Ośrodka Kultury
Przestrzeganie i zachowanie czystości oraz poszanowanie ogólnie przyjętych norm zachowania się,
Przestrzeganie wszelkich form ostrożności podczas wykonywania prac oraz nieprzynoszenie na zajęcia przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników zajęć
Po każdych zajęciach wymaga się od dzieci pomocy w sprzątaniu, odłożenia materiałów w przeznaczone do tego miejsce
Stosowanie się do poleceń instruktora

Back to top