RODO - Janowski Ośrodek Kultury

Klauzula informacyjna
Janowski Ośrodek Kultury
w Janowie Lubelskim

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janowski Ośrodkiem Kultury, reprezentowany przez Dyrektora JOK z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724677, e.mail: jok_janowl@op.pl.

  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Janowski Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, Panem Pawłem Wiśniewskim, osobiście w JOK, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres e-mail: iod@pawelwisniewski.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a) wykonania zadań Janowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Suwalskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Suwalskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych

  1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas wykonania zadań Janowskiego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub;

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub;

c) przez czas, w którym Janowski Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

  1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Back to top