Deklaracja dostępności - Janowski Ośrodek Kultury

Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://jokjanow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 na poziomie AA, jest dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty, przeniesione z wersji archiwalnej strony, wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Janowskiego Ośrodka Kultury w celu publikacji na naszym portalu),

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Obsługa:

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Alternatywny sposób dostępu do informacji – informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Drewniak
 • E-mail: poczta@jokjanow.pl
 • Telefon: +48 15 872 46 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim
 • Adres: Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski
 • E-mail: poczta@jokjanow.pl
 • Telefon: +48 15 872 46 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 2 wejście od strony ul. Jana Pawła II.
 • Do wejścia nr 1 prowadzą:  schody i chodnik, do wejścia nr 2 prowadzi chodnik, w holu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma 3 kondygnacje, w budynku znajduje się winda, wielkość windy dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Obiekt na każdej kondygnacji posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • W budynku są kontrastowe oznaczenia drzwi i schodów dla osób słabo widzących.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Umożliwione zostały również inne formy komunikacji z jednostką:

 • telefonicznie nr.: +48 15 872 46 77
 • fax nr.: +48 15 872 46 77
 • elektroniczna skrzynka: poczta@jokjanow.pl
 • list tradycyjny

Wynik walidatora

Back to top