Mały konkurs recytatorski - Janowski Ośrodek Kultury

REGULAMIN
42. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
1. ORGANIZATORZY
Organizatorem 42. Małego Konkursu Recytatorskiego (MKR) jest Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie (CSK).
2. CELE KONKURSU
− podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa
− promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją
− tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej recytatorów
− integracja środowiska amatorskiego ruchu recytatorskiego
− tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami recytacji,
a także między uczestnikami konkursów recytatorskich
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1) Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.
2) W konkursie obowiązuje podział na następujące kategorie wiekowe:
− uczniowie klas I-III,
− uczniowie klas IV-VI,
− uczniowie klas VII-VIII.
3) Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy,
dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu
prozy dopuszczalne są skróty.
4) Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich
edycjach MKR. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
5) Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji wynosi 5 minut.
2
4. ZGŁOSZENIA
1) Konkurs odbywa się na drodze wielostopniowych eliminacji:
− środowiskowych (szkolnych, gminnych, miejskich, wewnątrzinstytucjonalnych),
− powiatowych,
− wojewódzkich.
2) Recytator (opiekun prawny) zgłasza chęć udziału w konkursie przez przesłanie do organizatora
odpowiednich eliminacji karty zgłoszeniowej (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu)
wypełnionej komputerowo.
3) Organizatorzy wszystkich eliminacji będą honorowali jedynie w całości wypełnione karty
zgłoszeniowe, podpisane przez uczestnika/opiekuna prawnego.
4) Organizator może zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika w przypadku niespełniania
wymagań dotyczących zgłoszonego repertuaru oraz czasu prezentacji, a także z powodu
niewłaściwie wypełnionej karty zgłoszeniowej.
5) Uczestnicy wysyłając kartę zgłoszeniową, zgadzają się na bezterminowe oraz nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku oraz udzielają prawa do rejestracji występów w formie foto, audio,
wideo, a także na ich przechowywanie i wykorzystanie w celach promocyjnych,
dokumentacyjnych oraz transmisji wydarzenia w mediach społecznościowych organizatorów.
6) Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7) Organizator – CSK – upoważnia organizatorów turniejów powiatowych, którymi są instytucje
kultury, zobowiązane do delegowania recytatorów na Turniej Wojewódzki do przetwarzania
danych osobowych zamieszczonych na kartach zgłoszeniowych w zakresie i celu zgodnym
z Regulaminem niniejszego Konkursu. Wykaz wspomnianych instytucji zostanie
przedstawiony przez Organizatora w osobnym komunikacie.
5. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1) Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora danych eliminacji.
2) W skład każdej komisji jurorskiej powinni wejść fachowcy z dziedziny sztuki żywego słowa,
teatru, logopedii, literatury bądź języka polskiego.
3) W składzie Jury turniejów powiatowych powinien znaleźć się reprezentant Organizatora (CSK).
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, organizator eliminacji powiatowych proszony jest
o przesłanie oficjalnego pisma najpóźniej tydzień przed terminem swoich przesłuchań oraz
o kontakt z koordynatorem MKR.
3
4) W skład Jury nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą udział
w Konkursie.
5) Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny prezentacji:
− wybór i dobór tekstu,
− dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
− interpretacja utworu,
− kultura słowa,
− ogólny wyraz artystyczny.
6) Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
7) Laureatom Turnieju Wojewódzkiego zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
😎 Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. TURNIEJE POWIATOWE
1) Organizatorami turniejów powiatowych są instytucje wskazane przez Organizatora
w osobnym komunikacie.
2) Eliminacje powiatowe powinny odbyć się w terminie do 6 czerwca 2023 r.
3) O zasadach kwalifikacji recytatorów decydują organizatorzy eliminacji powiatowych – w tym
także o limicie zgłoszeń dla każdej gminy lub szkoły ze swojego terenu.
4) Szczegółowych informacji o przeglądach powiatowych należy szukać na stronach i w mediach
społecznościowych ich organizatorów.
5) Jury turniejów powiatowych nominuje do Turnieju Wojewódzkiego do 3 recytatorów –
po jednym z każdej kategorii wiekowej.
6) W przypadku braku reprezentanta danej kategorii wiekowej, możliwe jest zakwalifikowanie
recytatora z innej kategorii wiekowej, po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem (CSK).
7) Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość nominacji do Turnieju
Wojewódzkiego większej liczby uczestników.
😎 Organizatorzy eliminacji powiatowych proszeni są o przesłanie kart zgłoszeń nominowanych
recytatorów oraz protokołów w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2023 r. w formie
elektronicznej (skan) oraz papierowej na następujące adresy:
− forma elektroniczna: mkr@csklublin.pl
(temat maila: MKR – nazwa powiatu),
− forma tradycyjna: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
(dopisek: MKR – BWOK).
4
9) Organizatorzy Turnieju Wojewódzkiego będą honorować jedynie prawidłowo wypełnione
karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji odpowiedzialnej za kwalifikacje
powiatowe.
10) Protokoły powinny zawierać informację o ilości uczestników biorących udział w przeglądzie
powiatowym. Przesłanie protokołów jest konieczne, nawet w przypadku braku uczestników.
Załącznik nr 1 – 42.MKR – Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO I DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.
WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA.
42. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Po zapoznaniu się z regulaminem 42. Małego Konkursu Recytatorskiego,
zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie:
DANE UCZESTNIKA
imię i nazwisko: …………………………………………..…………………………………………………..…………………….
wiek: ………………………………………….……. klasa: …………………………………………………………
telefon*: ……………………………..….………. mail*: .………………………..………….………………….
powiat: …………………………………………….. gmina: ……………………………………………………….
DANE REPREZENTOWANEJ PLACÓWKI
nazwa: ……….……………………………………………………………………………………………………..……………………
adres: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………
telefon, mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
DANE INSTRUKTORA
imię i nazwisko: …………………………………………..……………………………………..…….……………………………
telefon: ……………………………………….….. mail: ……………………………………………………….…
REPERTUAR
autor: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
tytuł: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………… ………………………………………………………………………
miejscowość, data podpis opiekuna prawnego uczestnika
* prosimy o podanie telefonu i maila rodzica/opiekuna prawnego, na który będą przesyłane wszelkie informacje o konkursie
OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany/-a:
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu 42. Małego Konkursu
Recytatorskiego oraz akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka w celach związanych z udziałem w 42. Małym Konkursie
Recytatorskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – RODO).
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji,
dokumentacji, transmisji w mediach społecznościowych i promocji wydarzenia
na stronach internetowych Organizatora Konkursu oraz w publikacjach dotyczących
Konkursu na stronach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie: www.csklublin.pl,
4. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być
w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można
przesłać na adres e-mail: iod@csklublin.pl.
Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1-4.
……………………………………………………… ………………………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
KLAUZULA INFORMACYJNA
42. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO,
Organizator Konkursu informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestnika 42. Małego Konkursu Recytatorskiego jest Centrum
Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin.
2) W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@csklublin.pl.
3) Dane osobowe uczestnika 42. Małego Konkursu Recytatorskiego przetwarzane będą w celach
określonych w niniejszym Regulaminie.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 42. Małego Konkursu Recytatorskiego
jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mówiący że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Dane osobowe uczestnika 42. Małego Konkursu Recytatorskiego będą przekazane wyłącznie osobom
upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz odbiorcom
danych, którymi są organizatorzy turniejów powiatowych, tj. instytucje kultury, zobowiązane
do delegowania zespołów na 42. Mały Konkurs Recytatorski lub podmiotom, z którymi administrator
podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Uczestnik 42. Małego Konkursu Recytatorskiego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu
na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy
dotyczące ich ochrony.
😎 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym
wydarzeniu.
9) Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą także
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Back to top